Telefón & FAX

V našom callcentre sme tu pre Vás každý pracovný deň od 6:00 do 15:30.

Office SK:
tel.: 00421 41 28 123 00
fax: 00421 41 43 26 113

Obchodné zastúpenieimage_16

Pavol Najdek
00421 907 330 965

Obchodné zastúpenieimage_17

Zdenek Záhradník
00420 603 284 253

Lenka Kasslová
00420 603 323 087

Obchodné zastúpenieimage_18

Pawel Rehlich
0048 693 539 911

Obchodné zastúpenieimage_19

Ilja Pokraj
00421 904 517 818

Rýchly kontakt

Na Vaše otázky radi odpovieme.

Stačí odoslať správne vyplnený kontaktný formulár. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať hneď ako to bude možné.

všetky polia sú povinné

Odber noviniek

Chcete dostávať najnovšie
informácie o našich produktoch?

všetky polia sú povinné

1

Je to jednoduché.
Vyplňte a odošlite formulár

2

Po schválení budete pridaný do našej
databázy klientov.

3

Pri nasledujúcom rozosielaní Vám
prídu novinky na e-mail.

shadow
image_286

Osobní konzultace

Ponúkame Vám okrem našich produktov aj ďalšie možnosti spolupráce či už formou telefonickej alebo osobnej konzultácie Vašich otázok. Slovíčko "nedá sa" nepatrí do nášho slovníka a do dnešného dňa sme úspešne vyriešili množstvo technických otázok a problémov.   

Špeciálne konštrukcie, vývoj technológie ako aj prispôsobenie našich produktov pre Vašu výrobu sú výberom našich silných stránok dlhoročnej spolupráce technológov a odborníkov. . Vaše dopyty  a cenové ponuky spracovávame max. do 24 hodín od doručenia. Veríme, že budete s našim servisom spokojní a tešíme sa na spoluprácu aj s novými firmami.

image_277

Návody a katalógy

Našim klientom zabezpečujeme vždy najnovšie verzie návodov a katalógov, doporučenia, tabuľky prepočtov a množstvo inej dokumentácie potrebnej pre správne používanie výrobkov spoločnosti Kontak-SK s.r.o.. Návody a katalógy je možné si vyžiadať od Vášho obchodného zástupcu. Na
image_278

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. provádí ve firmě Kontakt-Sk s.r.o. široké spektrum akreditovaných a neakreditovaných zkoušek.Jeho laboratoře jsou zplnomocněny a kontrolovány Českým institutem pro akreditaci dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

TZÚZ Praha certifikuje firmě Kontakt-Sk s.r.o. výrobky po splnění zákonných požadavků  vyplývajících z pověření Úřadu pro technickou normalizaci a státního zkušebnictví, na základě kterých následně vydáváme prohlášení o shodě, kde deklarujeme vlastnosti výrobku na všech jeho úrovních.

TZÚS Praha při provádění dohledů provádí i dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby přímo ve výrobně firmy  Kontakt-Sk. s.r.o., kde odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají všem stanoveným normám a technickým předpisům.r

image_287

Školení

V rámci zvýšenia bezpečnosti a kvality spoločnosť Kontakt-SK zabezpečuje odborné školenie pracovníkov a zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho styku s našimi produktmi na stavbe, v prefa-výrobných halách alebo v proječných kanceláriách.
image_281

Roční revize zdvíhacích prostředků

Vykonávame odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) pre naše zdvíhacie zariadenia. V tejto činnosti spolupracujeme s autorizovanými odborníkmi s dlhoročnou praxou, ktorí sú oprávnený vykonávať túto činnosť. vykon

V súlade zo zákonom poskytujeme našim klientom:

- Vedenie evidencie

- Vypracovanie smerníc na prevádzku vyhradeného tech. zariadenia

- Vypracovanie plánu odborných skúšok a prehliadok

- Všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia

Ceny su individuálne po dohode s zákazníkom na základe skutočnosti ako typ kontrolovaného zariadenia, počet zariadení, technický stav zariadenia, vek zariadenia, miera používania.

image_276

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti KONTAKT-SK, s.r.o. so sídlom 023 53 Staškov 1033, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. sro, vložka 14410/L, v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. IČO: 36413569, IČO DPH: SK2021748630.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a potvrdenej objednávky predávajúcim uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou KONTAKT - SK, s.r.o. so sídlom 023 53 Staškov 1033, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14410/L, IČO: 36413569, IČ DPH: SK2021748630 ako predávajúcim a kupujúcim podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok II.

Podmienky vzniku zmluvného vzťahu

1. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou KONTAKT - SK, s.r.o ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu výrobkov, tovaru alebo služieb. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke výrobkov, tovaru, služieb a reklamáciách vád výrobkov a tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy a potvrdenia objednávky predávajúcim na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným v časti VII. týchto VOP.

2. Obchodné podmienky kupujúceho sa stávajú týmito VOP neplatnými. Nebudú uznané ani  vtedy, ak nebudú predávajúcim v prípade prijatej objednávky opätovne zamietnuté.

3. Najneskôr okamihom prevzatia (dodania) výrobkov, tovaru a služieb kupujúcim sa považujú tieto VOP zo strany kupujúceho  za akceptované.

4. Písomné potvrdenie objednávky (aj elektronicky e-mailom) predávajúcim zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) považujú za uzavretie riadnej kúpnej zmluvy, pričom tieto VOP predávajúceho sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) uzavrú na rovnaký predmet plnenia osobitne písomnú kúpnu zmluvu, platia zmluvné dojednania podľa tejto kúpnej zmluvy spolu s VOP predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť KONTAKT – SK, s.r.o..

5. Dohodnuté obchodné podmienky ako ceny a dodacia lehota sú uvedené na potvrdenej objednávke predávajúcim. Po prevzatí výrobkov, tovaru alebo služieb kupujúci nemá nárok na zmenu obchodných podmienok. Prípadné ďalšie obchodné podmienky (dohody)  s kupujúcim sú platné, len ak boli spoločnosťou KONTAKT – SK, s.r.o. písomne potvrdené (odsúhlasené - aj elektronicky e-mailom). Všetky objednávky a dohody s kupujúcimi sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak boli predávajúcim písomne potvrdené a zaväzujú predávajúceho len v rozsahu potvrdenej objednávky predávajúcim. Predchádzajúce ponuky a vyhlásenia predávajúceho účinné pred potvrdením objednávky sú nezáväzné a platia výlučne ako výzvy k odovzdaniu objednávok. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať ďalšie špecifikácie alebo podmienky, pokiaľ nie sú uvedené v kúpnej zmluve alebo v písomnom potvrdení objednávky predávajúcim.

6. Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv bude predaj výrobkov, tovaru a služieb s nimi spojených podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti KONTAKT – SK, s.r.o.. Základnou   povinnosťou  spoločnosti     KONTAKT – SK, s.r.o. ako predávajúceho je dodať dohodnuté výrobky, tovar a služby v dohodnutom čase a kvalite a základnou povinnosťou kupujúceho je tieto výrobky, tovar a služby prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške v  lehote splatnosti na podklade faktúry alebo zálohovej faktúry alebo súhrnnej faktúry alebo dokladu o oprave základu dane.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo na chyby a omyly v ponukách, katalógoch, potvrdeniach objednávok, faktúrach a aj kalkulačné ako aj gramatické chyby. Údaje v katalógoch, prospektoch, výkresoch a pod. predávajúceho nezaväzujú, iba v tom prípade, ak ich  ako také označí.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

1. Ceny uvedené v cenovej ponuke, cenníkoch a v potvrdenej objednávke sú bez DPH, ak nie je uvedené inak. V uvedených cenách  nie je zahrnutá doprava výrobkov a tovaru na miesta dodania a náklady na ich balenie, resp. inú manipuláciu, ak sa predávajúci a kupujúci pri objednaní výrobkov, tovaru a služieb písomne nedohodnú inak. Montáž a vykládka z vozidla na mieste dodania nie je súčasťou dodávky výrobkov a tovaru uvedených v potvrdenej objednávke predávajúcim.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť kupujúcemu spôsob platby za dodávané výrobky, tovar  a služby. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas dodané výrobky, tovary a služby kúpnu cenu spôsobom a v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo v potvrdenej objednávke predávajúcim. Potvrdené viaceré objednávky predávajúcim pre kupujúceho môže predávajúci spojiť do jedného dodania. Kupujúci bude uhrádzať kúpnu cenu na základe  faktúry alebo zálohovej faktúry alebo súhrnnej faktúry alebo dokladu o oprave základu dane vystavených (vyhotovených) predávajúcim a doručených (aj elektronicky e-mailom) kupujúcemu.

3. Cenové ponuky a cenníky predávajúceho sú orientačné. Predávajúci má právo počas roka ceny zmeniť. Kupujúci bude pri zmenách telefonicky, e-mailom alebo písomnou  ponukou informovaný. Po doručení  potvrdenej objednávky predávajúceho kupujúcemu a prevzatím výrobkov, tovaru a služieb kupujúcim potvrdzuje kupujúci automaticky nové ceny.

4. Oprávnené námietky k platobnému dokladu (faktúra, zálohová faktúra, súhrnná faktúra, doklad o oprave základu dane) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote ich splatnosti.

5. Písomne nedohodnuté krátenie položiek v platobnom doklade z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.

6. Predávajúci  je oprávnený započítať platby kupujúceho najskôr na najstaršie pohľadávky voči predávajúcemu. Ak vznikli v súvislosti s touto platbou aj náklady alebo úroky z omeškania, je predávajúci  oprávnený túto platbu započítať najskôr na tieto náklady, potom na úroky a až nakoniec na hlavnú pohľadávku (istinu).

7. Splatnosť faktúr (platobných dokladov) predávajúceho voči kupujúcemu, ak nebolo písomne medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, je 14 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia (vyhotovenia) predávajúcim.

8. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky inkasné náklady.

9. Pri predaji v cudzej mene nesie kupujúci  riziko náhrad (vzniku) kurzových rozdielov.

10. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za výrobky, tovar  a služby v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, zálohovej faktúre, súhrnnej faktúre alebo doklade o oprave základu dane  titulom kúpnej zmluvy, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške stanovenej ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej   republiky   číslo  21/2013 Z. z.  v   platnom   znení.   Predávajúci    si  vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie dodávky výrobkov, tovaru a služieb až do ich úplnej úhrady, resp. pokiaľ takýto stav trvá dlhšie ako 30 kalendárnych dní vyhradzuje si aj právo odstúpenia od zmluvy a predaja objednaných výrobkov a tovaru tretej strane.

11. Prevod práv a povinností vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo z potvrdenej objednávky na tretiu stranu pred ich úhradou predávajúcemu je možný výlučne s písomným súhlasom predávajúceho.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

1. Dodávka výrobkov, tovaru a služieb je splnená odovzdaním (doručením) výrobkov, tovaru a služieb kupujúcemu bez vád spolu s dodacím listom, prepravným listom alebo iným sprievodným listom a jeho prevzatím kupujúcim, resp. zástupcom kupujúceho. Toto odovzdanie a prevzatie bude potvrdené podpisom zo strany kupujúceho resp. zástupcu kupujúceho.

2. Po potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim je kupujúci povinný odobrať všetky objednané výrobky, tovar a služby aj vtedy, ak sa tieto výrobky a tovar stanú pre kupujúceho nepotrebnými z dôvodov nespôsobených predávajúcim, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodli inak. Za takto záväzne objednané výrobky a tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu riadne a včas celú kúpnu cenu bez ohľadu na to, či takéto výrobky a tovar kupujúci prevzal alebo ich odmietol prevziať, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodli inak. Pri neprevzatí výrobkov a tovaru sa za deň dodania považuje deň, v ktorý kupujúci odmietol objednané výrobky a tovar prevziať, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodli inak.

3. Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.). Takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu omeškaním.

4. Potvrdené dodacie lehoty a termíny predávajúcim sú všetky považované ako predpokladané (orientačné).

5. Predávajúci  je oprávnený dodať výrobky, tovar a služby kupujúcemu aj po čiastkach.

Článok V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na prevzaté výrobky a tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a poplatkov súvisiacich s eventuálnou oneskorenou úhradou.

2. Po prevzatí neuhradených výrobkov a tovaru je kupujúci povinný sa oň riadne starať a uskladniť ho tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo jeho odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej povinnosti sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v plnej výške.

Článok VI.

Vyššia moc

Predávajúci a kupujúci nezodpovedajú za nesplnenie svojich zmluvných povinností v plnom rozsahu alebo čiastočne, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky, ak je to v dôsledku okolností vyššej moci,  ako  napríklad: požiar, záplavy,  zemetrasenie,   vojna a vojenské operácie, blokády, zákaz dovozu/vývozu, štrajky, nefunkčnosť železničnej a inej dopravy alebo  iné  okolnosti, ktoré priamo ovplyvnia plnenie kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky. V takomto prípade bude čas na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky predávajúcim predĺžený o obdobie, počas ktorého tieto okolnosti trvajú, pokiaľ nebude medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci vyhlasuje,  že výrobky a tovar nie sú zaťažené žiadnym právom tretích osôb a že nemajú žiadne právne vady. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávané výrobky a tovar budú plne zodpovedať technickým, akostným a iným podmienkam dohodnutých v kúpnej zmluve alebo v potvrdenej objednávke predávajúcim.

2.  Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou manipuláciou, vadnou údržbou, násilným mechanickým poškodením či nepovoleným zaobchádzaním kupujúcim.

3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že záručná doba na výrobky a tovar dodané na základe kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky predávajúcim bude trvať 12 kalendárnych mesiacov, pri fyzickej osobe nepodnikateľovi 24 kalendárnych mesiacov, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli písomne inak (aj elektronicky e-mailom). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobkov a tovaru kupujúcim, resp. zástupcom kupujúceho v dohodnutom mieste dodania.

4. Kupujúci je povinný prípadné vady dodávky výrobkov a tovaru písomne (aj elektronicky e-mailom) oznámiť predávajúcemu (ako reklamáciu - povinné údaje: číslo faktúry alebo zálohovej faktúry, súhrnnej faktúry  a špecifikácia vady výrobku a  tovaru a aké právo si titulom nároku z vád kupujúci uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. Telefonický kontakt nenahrádza uplatnenie si nárokov z titulu reklamácie vád výrobkov a tovaru. Predávajúci nezodpovedá za prípadné prestoje a škody, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť v dôsledku objednania nedostatočného alebo nepotrebného množstva výrobkov a tovaru na základe nesprávnej špecifikácie množstva, resp. druhu výrobkov a tovaru.

5. Ak kupujúci vracia reklamované výrobky a tovar je povinný postupovať podľa dispozícii predávajúceho, ktoré si vopred vyžiadal. Uplatnenie reklamácie kupujúcim nezakladá právo kupujúceho neuhradiť kúpnu cenu v plnej výške. Kúpna cena je napriek uplatneniu reklamácie kupujúcim splatná v plnom rozsahu v lehote uvedenej na faktúre, zálohovej faktúre, súhrnnej faktúre, doklade o oprave základu dane  predávajúceho, resp. podľa kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky predávajúcim. V prípade, ak predávajúci uzná nárok kupujúceho, ktorý mu vyplýva z reklamácie, vystaví na prijaté plnenie v rozsahu uznanej reklamácie dobropis (doklad o oprave základu dane), ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak v súlade s platnými právnymi predpismi a Reklamačným protokolom predávajúceho.

6. V prípade, že kupujúci neoprávnene uplatní reklamáciu, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak.

7. Ak predávajúci na svoje písomné stanovisko k reklamácii (aj elektronicky e-mailom) neobdrží do 10 kalendárnych dní od kupujúceho písomnú odpoveď (aj elektronicky e-mailom), považuje sa stanovisko predávajúceho zo strany kupujúceho za potvrdené.

8. Záruka predávajúceho je v každom jednotlivom prípade čo do základu a výšky obmedzená obsahom a rozsahom jeho poistky zo záručného plnenia. Ručenie  zo strany predávajúceho  je zaistené poistnou zmluvou spoločnosti Kooperatíva a.s., Poistka č.: 6 596 559 864.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

1. KONTAKT - SK, s.r.o. zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa ktorých je v pozícii prevádzkovateľa. Osobné údaje sa získavajú bez súhlasu dotknutej osoby, a to v súlade s čl. 6 písm. b),c), a f) Nariadenia EÚ č.2016/679.

2. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci. Prevádzkovateľ nevykonáva ich prenos do tretích krajín.

3. Kontakt na zodpovednú osobu za oblasť ochrany osobných údajov: posta2@kontakt-sk.com.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Záväzkové vzťahy predávajúceho a kupujúceho vzniknuté na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky a týmito VOP neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky budú riešiť podľa možností mimosúdnou cestou. Pokiaľ v mimosúdnom konaní nepríde ku zhode môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa sídla predávajúceho.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.11.2018 až do ich odvolania, resp. do nadobudnutia platnosti a účinnosti ich následných zmien a doplnení.