Telefón & FAX

V našom callcentre sme tu pre Vás každý pracovný deň od 6:00 do 15:30.

Office SK:
tel.: 00421 41 28 123 00
fax: 00421 41 43 26 113

Obchodné zastúpenieimage_16
Obchodné zastúpenieimage_17

CZ  Lenka Kasslová
      00420 603 323 087

Obchodné zastúpenieimage_18

PL  Pawel Rehlich
     0048 693 539 911 

PL  mgr inż. Artur Sawicki
     0048 501 288 617

Obchodné oddelenieimage_19

EU  Ilja Pokraj
      00421 910 328 883

Rýchly kontakt

Na Vaše otázky radi odpovieme.

Stačí odoslať správne vyplnený kontaktný formulár. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať hneď ako to bude možné.

všetky polia sú povinné

Odber noviniek

Chcete dostávať najnovšie
informácie o našich produktoch?

všetky polia sú povinné

1

Je to jednoduché.
Vyplňte a odošlite formulár

2

Po schválení budete pridaný do našej
databázy klientov.

3

Pri nasledujúcom rozosielaní Vám
prídu novinky na e-mail.

shadow
image_286

Osobní konzultace

Ponúkame Vám okrem našich produktov aj ďalšie možnosti spolupráce či už formou telefonickej alebo osobnej konzultácie Vašich otázok. Slovíčko "nedá sa" nepatrí do nášho slovníka a do dnešného dňa sme úspešne vyriešili množstvo technických otázok a problémov.   

Špeciálne konštrukcie, vývoj technológie ako aj prispôsobenie našich produktov pre Vašu výrobu sú výberom našich silných stránok dlhoročnej spolupráce technológov a odborníkov. . Vaše dopyty  a cenové ponuky spracovávame max. do 24 hodín od doručenia. Veríme, že budete s našim servisom spokojní a tešíme sa na spoluprácu aj s novými firmami.

image_277

Návody a katalógy

Našim klientom zabezpečujeme vždy najnovšie verzie návodov a katalógov, doporučenia, tabuľky prepočtov a množstvo inej dokumentácie potrebnej pre správne používanie výrobkov spoločnosti Kontak-SK s.r.o.. Návody a katalógy je možné si vyžiadať od Vášho obchodného zástupcu. Na
image_278

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. provádí ve firmě Kontakt-Sk s.r.o. široké spektrum akreditovaných a neakreditovaných zkoušek.Jeho laboratoře jsou zplnomocněny a kontrolovány Českým institutem pro akreditaci dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

TZÚZ Praha certifikuje firmě Kontakt-Sk s.r.o. výrobky po splnění zákonných požadavků  vyplývajících z pověření Úřadu pro technickou normalizaci a státního zkušebnictví, na základě kterých následně vydáváme prohlášení o shodě, kde deklarujeme vlastnosti výrobku na všech jeho úrovních.

TZÚS Praha při provádění dohledů provádí i dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby přímo ve výrobně firmy  Kontakt-Sk. s.r.o., kde odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají všem stanoveným normám a technickým předpisům.r

image_287

Školení

V rámci zvýšenia bezpečnosti a kvality spoločnosť Kontakt-SK zabezpečuje odborné školenie pracovníkov a zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho styku s našimi produktmi na stavbe, v prefa-výrobných halách alebo v proječných kanceláriách.
image_281

Roční revize zdvíhacích prostředků

Vykonávame odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) pre naše zdvíhacie zariadenia. V tejto činnosti spolupracujeme s autorizovanými odborníkmi s dlhoročnou praxou, ktorí sú oprávnený vykonávať túto činnosť. vykon

V súlade zo zákonom poskytujeme našim klientom:

- Vedenie evidencie

- Vypracovanie smerníc na prevádzku vyhradeného tech. zariadenia

- Vypracovanie plánu odborných skúšok a prehliadok

- Všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia

Ceny su individuálne po dohode s zákazníkom na základe skutočnosti ako typ kontrolovaného zariadenia, počet zariadení, technický stav zariadenia, vek zariadenia, miera používania.

image_276

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti KONTAKT-SK, s.r.o. so sídlom 023 53 Staškov 1033, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. sro, vložka 14410/L, v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. IČO: 36413569, IČO DPH: SK2021748630.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a potvrdenej objednávky predávajúcim uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou KONTAKT - SK, s.r.o. so sídlom 023 53 Staškov 1033, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14410/L, IČO: 36413569, IČ DPH: SK2021748630 ako predávajúcim a kupujúcim podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok II.

Podmienky vzniku zmluvného vzťahu

1. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou KONTAKT - SK, s.r.o ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu výrobkov, tovaru alebo služieb. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke výrobkov, tovaru, služieb a reklamáciách vád výrobkov a tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy a potvrdenia objednávky predávajúcim na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným v časti VII. týchto VOP.

2. Obchodné podmienky kupujúceho sa stávajú týmito VOP neplatnými. Nebudú uznané ani  vtedy, ak nebudú predávajúcim v prípade prijatej objednávky opätovne zamietnuté.

3. Najneskôr okamihom prevzatia (dodania) výrobkov, tovaru a služieb kupujúcim sa považujú tieto VOP zo strany kupujúceho  za akceptované.

4. Písomné potvrdenie objednávky (aj elektronicky e-mailom) predávajúcim zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) považujú za uzavretie riadnej kúpnej zmluvy, pričom tieto VOP predávajúceho sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) uzavrú na rovnaký predmet plnenia osobitne písomnú kúpnu zmluvu, platia zmluvné dojednania podľa tejto kúpnej zmluvy spolu s VOP predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť KONTAKT – SK, s.r.o..

5. Dohodnuté obchodné podmienky ako ceny a dodacia lehota sú uvedené na potvrdenej objednávke predávajúcim. Po prevzatí výrobkov, tovaru alebo služieb kupujúci nemá nárok na zmenu obchodných podmienok. Prípadné ďalšie obchodné podmienky (dohody)  s kupujúcim sú platné, len ak boli spoločnosťou KONTAKT – SK, s.r.o. písomne potvrdené (odsúhlasené - aj elektronicky e-mailom). Všetky objednávky a dohody s kupujúcimi sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak boli predávajúcim písomne potvrdené a zaväzujú predávajúceho len v rozsahu potvrdenej objednávky predávajúcim. Predchádzajúce ponuky a vyhlásenia predávajúceho účinné pred potvrdením objednávky sú nezáväzné a platia výlučne ako výzvy k odovzdaniu objednávok. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať ďalšie špecifikácie alebo podmienky, pokiaľ nie sú uvedené v kúpnej zmluve alebo v písomnom potvrdení objednávky predávajúcim.

6. Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv bude predaj výrobkov, tovaru a služieb s nimi spojených podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti KONTAKT – SK, s.r.o.. Základnou   povinnosťou  spoločnosti     KONTAKT – SK, s.r.o. ako predávajúceho je dodať dohodnuté výrobky, tovar a služby v dohodnutom čase a kvalite a základnou povinnosťou kupujúceho je tieto výrobky, tovar a služby prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške v  lehote splatnosti na podklade faktúry alebo zálohovej faktúry alebo súhrnnej faktúry alebo dokladu o oprave základu dane.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo na chyby a omyly v ponukách, katalógoch, potvrdeniach objednávok, faktúrach a aj kalkulačné ako aj gramatické chyby. Údaje v katalógoch, prospektoch, výkresoch a pod. predávajúceho nezaväzujú, iba v tom prípade, ak ich  ako také označí.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

1. Ceny uvedené v cenovej ponuke, cenníkoch a v potvrdenej objednávke sú bez DPH, ak nie je uvedené inak. V uvedených cenách  nie je zahrnutá doprava výrobkov a tovaru na miesta dodania a náklady na ich balenie, resp. inú manipuláciu, ak sa predávajúci a kupujúci pri objednaní výrobkov, tovaru a služieb písomne nedohodnú inak. Montáž a vykládka z vozidla na mieste dodania nie je súčasťou dodávky výrobkov a tovaru uvedených v potvrdenej objednávke predávajúcim.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť kupujúcemu spôsob platby za dodávané výrobky, tovar  a služby. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas dodané výrobky, tovary a služby kúpnu cenu spôsobom a v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo v potvrdenej objednávke predávajúcim. Potvrdené viaceré objednávky predávajúcim pre kupujúceho môže predávajúci spojiť do jedného dodania. Kupujúci bude uhrádzať kúpnu cenu na základe  faktúry alebo zálohovej faktúry alebo súhrnnej faktúry alebo dokladu o oprave základu dane vystavených (vyhotovených) predávajúcim a doručených (aj elektronicky e-mailom) kupujúcemu.

3. Cenové ponuky a cenníky predávajúceho sú orientačné. Predávajúci má právo počas roka ceny zmeniť. Kupujúci bude pri zmenách telefonicky, e-mailom alebo písomnou  ponukou informovaný. Po doručení  potvrdenej objednávky predávajúceho kupujúcemu a prevzatím výrobkov, tovaru a služieb kupujúcim potvrdzuje kupujúci automaticky nové ceny.

4. Oprávnené námietky k platobnému dokladu (faktúra, zálohová faktúra, súhrnná faktúra, doklad o oprave základu dane) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote ich splatnosti.

5. Písomne nedohodnuté krátenie položiek v platobnom doklade z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.

6. Predávajúci  je oprávnený započítať platby kupujúceho najskôr na najstaršie pohľadávky voči predávajúcemu. Ak vznikli v súvislosti s touto platbou aj náklady alebo úroky z omeškania, je predávajúci  oprávnený túto platbu započítať najskôr na tieto náklady, potom na úroky a až nakoniec na hlavnú pohľadávku (istinu).

7. Splatnosť faktúr (platobných dokladov) predávajúceho voči kupujúcemu, ak nebolo písomne medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, je 14 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia (vyhotovenia) predávajúcim.

8. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky inkasné náklady.

9. Pri predaji v cudzej mene nesie kupujúci  riziko náhrad (vzniku) kurzových rozdielov.

10. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za výrobky, tovar  a služby v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, zálohovej faktúre, súhrnnej faktúre alebo doklade o oprave základu dane  titulom kúpnej zmluvy, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške stanovenej ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej   republiky   číslo  21/2013 Z. z.  v   platnom   znení.   Predávajúci    si  vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie dodávky výrobkov, tovaru a služieb až do ich úplnej úhrady, resp. pokiaľ takýto stav trvá dlhšie ako 30 kalendárnych dní vyhradzuje si aj právo odstúpenia od zmluvy a predaja objednaných výrobkov a tovaru tretej strane.

11. Prevod práv a povinností vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo z potvrdenej objednávky na tretiu stranu pred ich úhradou predávajúcemu je možný výlučne s písomným súhlasom predávajúceho.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

1. Dodávka výrobkov, tovaru a služieb je splnená odovzdaním (doručením) výrobkov, tovaru a služieb kupujúcemu bez vád spolu s dodacím listom, prepravným listom alebo iným sprievodným listom a jeho prevzatím kupujúcim, resp. zástupcom kupujúceho. Toto odovzdanie a prevzatie bude potvrdené podpisom zo strany kupujúceho resp. zástupcu kupujúceho.

2. Po potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim je kupujúci povinný odobrať všetky objednané výrobky, tovar a služby aj vtedy, ak sa tieto výrobky a tovar stanú pre kupujúceho nepotrebnými z dôvodov nespôsobených predávajúcim, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodli inak. Za takto záväzne objednané výrobky a tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu riadne a včas celú kúpnu cenu bez ohľadu na to, či takéto výrobky a tovar kupujúci prevzal alebo ich odmietol prevziať, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodli inak. Pri neprevzatí výrobkov a tovaru sa za deň dodania považuje deň, v ktorý kupujúci odmietol objednané výrobky a tovar prevziať, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodli inak.

3. Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.). Takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu omeškaním.

4. Potvrdené dodacie lehoty a termíny predávajúcim sú všetky považované ako predpokladané (orientačné).

5. Predávajúci  je oprávnený dodať výrobky, tovar a služby kupujúcemu aj po čiastkach.

Článok V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na prevzaté výrobky a tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a poplatkov súvisiacich s eventuálnou oneskorenou úhradou.

2. Po prevzatí neuhradených výrobkov a tovaru je kupujúci povinný sa oň riadne starať a uskladniť ho tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo jeho odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej povinnosti sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v plnej výške.

Článok VI.

Vyššia moc

Predávajúci a kupujúci nezodpovedajú za nesplnenie svojich zmluvných povinností v plnom rozsahu alebo čiastočne, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky, ak je to v dôsledku okolností vyššej moci,  ako  napríklad: požiar, záplavy,  zemetrasenie,   vojna a vojenské operácie, blokády, zákaz dovozu/vývozu, štrajky, nefunkčnosť železničnej a inej dopravy alebo  iné  okolnosti, ktoré priamo ovplyvnia plnenie kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky. V takomto prípade bude čas na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky predávajúcim predĺžený o obdobie, počas ktorého tieto okolnosti trvajú, pokiaľ nebude medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci vyhlasuje,  že výrobky a tovar nie sú zaťažené žiadnym právom tretích osôb a že nemajú žiadne právne vady. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávané výrobky a tovar budú plne zodpovedať technickým, akostným a iným podmienkam dohodnutých v kúpnej zmluve alebo v potvrdenej objednávke predávajúcim.

2.  Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou manipuláciou, vadnou údržbou, násilným mechanickým poškodením či nepovoleným zaobchádzaním kupujúcim.

3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že záručná doba na výrobky a tovar dodané na základe kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky predávajúcim bude trvať 12 kalendárnych mesiacov, pri fyzickej osobe nepodnikateľovi 24 kalendárnych mesiacov, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli písomne inak (aj elektronicky e-mailom). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobkov a tovaru kupujúcim, resp. zástupcom kupujúceho v dohodnutom mieste dodania.

4. Kupujúci je povinný prípadné vady dodávky výrobkov a tovaru písomne (aj elektronicky e-mailom) oznámiť predávajúcemu (ako reklamáciu - povinné údaje: číslo faktúry alebo zálohovej faktúry, súhrnnej faktúry  a špecifikácia vady výrobku a  tovaru a aké právo si titulom nároku z vád kupujúci uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. Telefonický kontakt nenahrádza uplatnenie si nárokov z titulu reklamácie vád výrobkov a tovaru. Predávajúci nezodpovedá za prípadné prestoje a škody, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť v dôsledku objednania nedostatočného alebo nepotrebného množstva výrobkov a tovaru na základe nesprávnej špecifikácie množstva, resp. druhu výrobkov a tovaru.

5. Ak kupujúci vracia reklamované výrobky a tovar je povinný postupovať podľa dispozícii predávajúceho, ktoré si vopred vyžiadal. Uplatnenie reklamácie kupujúcim nezakladá právo kupujúceho neuhradiť kúpnu cenu v plnej výške. Kúpna cena je napriek uplatneniu reklamácie kupujúcim splatná v plnom rozsahu v lehote uvedenej na faktúre, zálohovej faktúre, súhrnnej faktúre, doklade o oprave základu dane  predávajúceho, resp. podľa kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky predávajúcim. V prípade, ak predávajúci uzná nárok kupujúceho, ktorý mu vyplýva z reklamácie, vystaví na prijaté plnenie v rozsahu uznanej reklamácie dobropis (doklad o oprave základu dane), ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak v súlade s platnými právnymi predpismi a Reklamačným protokolom predávajúceho.

6. V prípade, že kupujúci neoprávnene uplatní reklamáciu, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak.

7. Ak predávajúci na svoje písomné stanovisko k reklamácii (aj elektronicky e-mailom) neobdrží do 10 kalendárnych dní od kupujúceho písomnú odpoveď (aj elektronicky e-mailom), považuje sa stanovisko predávajúceho zo strany kupujúceho za potvrdené.

8. Záruka predávajúceho je v každom jednotlivom prípade čo do základu a výšky obmedzená obsahom a rozsahom jeho poistky zo záručného plnenia. Ručenie  zo strany predávajúceho  je zaistené poistnou zmluvou spoločnosti Kooperatíva a.s., Poistka č.: 6 596 559 864.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

1. KONTAKT - SK, s.r.o. zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa ktorých je v pozícii prevádzkovateľa. Osobné údaje sa získavajú bez súhlasu dotknutej osoby, a to v súlade s čl. 6 písm. b),c), a f) Nariadenia EÚ č.2016/679.

2. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci. Prevádzkovateľ nevykonáva ich prenos do tretích krajín.

3. Kontakt na zodpovednú osobu za oblasť ochrany osobných údajov: posta2@kontakt-sk.com.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Záväzkové vzťahy predávajúceho a kupujúceho vzniknuté na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky a týmito VOP neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky budú riešiť podľa možností mimosúdnou cestou. Pokiaľ v mimosúdnom konaní nepríde ku zhode môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa sídla predávajúceho.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.11.2018 až do ich odvolania, resp. do nadobudnutia platnosti a účinnosti ich následných zmien a doplnení.

Ochrana osobných údajov

Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi
GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.
Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia aj zákona množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči nám uplatňovať a požadovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.
Právo na opravu osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
2
Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pričom my ako prevádzkovateľ sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení sme povinní podniknúť primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste nás žiadali, aby sme vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme (ako prevádzkovateľ) obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
3
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených prípadov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Právo namietať proti spracúvaniu
1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je toto spracúvanie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. Teda v prípadoch kedy:
a) je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
b) je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Taktiež môžete namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
4
Právo na prenosnosť údajov
Podstatou tohto práva je, že nás môžete požiadať, aby sme všetky osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, poskytli inému prevádzkovateľovi v technicky prijateľnej forme.
Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám bránili, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Uplatnenie práva na presnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Iné práva a pravidlá pri spracúvaní osobných údajov
Osobné informácie pri platbách školného cez elektronické bankovníctvo
Ak na zaplatenie školného využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.
Zaobchádzanie s osobnými údajmi
Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením, zákonom a tiež v súlade s dobrými mravmi. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú vopred oboznámené s tým ako ich majú spracovať a sú poučené o povinnosti zachovávať dôvernosť údajov.
Správnosť osobných údajov
Osobné údaje, ktoré nám poskytujete musia byť správne. V prípade ak zistíte, že ste nám poskytli nesprávny údaj alebo ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, tieto skutočnosti nám prosím oznámte. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.
5
Právo kedykoľvek súhlas odvolať
V prípadoch, kedy o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Teda aj keď nám súhlas odvoláte, tak úkony vykonávané do odvolania Vášho súhlasu sme vykonávali oprávnene.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva uvedené v týchto Pravidlách alebo v Nariadení, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.
Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje
Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní plniť povinnosti a úlohy, ktoré nám ako verejnej vysokej škole vyplývajú:
 zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme;
 zo zmluvných vzťahov.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa § 28 ods. 1 a 4.
Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie).